Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilinir, ve denetlenebilinir, genel yönetim sistemi oluşturmak

HEDEF 5.1
Temsil, tören, ağırlama ve protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek.
İNCELE
HEDEF 5.2
Okuma, yazma ve sanatsal alışkanlıkları yaygınlaştırmak adına okurları kitap ve yazarlarla buluşturmak ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.
İNCELE
HEDEF 5.3
Özel Kalem Müdürlüğü personelinin kaliteli hizmet gerçekleştirebilmesi için hizmet içi eğimlerle destelenmesi
İNCELE
HEDEF 5.4
Kurumun tanıtımını sağlaması açısından, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimizin ağırlanması ve ilçede yapılacak olan diğer etkinliklerde tanıtıcı materyallerin verilmesi
İNCELE
HEDEF 5.5
Belediyenin tüm ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve araçların tamir ve bakımlarının yapmak
İNCELE
HEDEF 5.6
Kurumun İhtiyaç duymuş olduğu destek hizmetleri ile ihtiyaç duyulan taleplerin karşılanması
İNCELE
HEDEF 5.7
Kurum teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla donanım, yazılım, altyapı vs. bakım anlaşmaları yapılarak sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
İNCELE
HEDEF 5.8
Kurumun teknolojik ömrünü tamamlamış donanımların yenilenmesi, güncellenmesi.
İNCELE
HEDEF 5.9
Ulusal ve uluslararası yayınlanmış kanun, yönetmelik ve standartlara uygulanması.
İNCELE
HEDEF 5.10
Hukuk süreçlerinin etkili ve verimli şekilde takip edilmesi
İNCELE
HEDEF 5.11
Müdürlük personelinin güncel hukuki gelişmeler konusunda hizmet içi eğitim verilmesi
İNCELE
HEDEF 5.12
Stratejik yönetim sistemi etkinleştirilerek karar alma süreçlerinin etkililiği artırılacak.
İNCELE
HEDEF 5.13
20202024 yılları arasında, iç kontrol sistemi etkinleştirme çalışmalarına devam edilecek ve idarenin yıllık faaliyet raporu hazırlanacaktır.
İNCELE
HEDEF 5.14
Stratejik plan, İç Kontrol, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Anket programlarının bütünleşik bir yazılım programına entegre edilerek işlemlerin sistem üzerinden yapılması ve sistemin tüm müdürlüklere 2023 yılı sonuna kadar yaygınlaştırılması.
İNCELE
HEDEF 5.15
Belediyemize gelen her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini yürüterek, gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını koordine ederek, birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımın sağlanması.
İNCELE
HEDEF 5.16
4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince, ilçemizde bulunan muhtaç asker ailelerine, insanlık onuruna yakışır bir şekilde yardım etmek.
İNCELE
HEDEF 5.17
Kurum çalışanlarına rehberlik etme anlayışı doğrultusunda, personelin hizmet içi eğitimine katkı sağlamak, mevzuatı takip etmek ve uygulama hususunda yardımcı olmak
İNCELE
HEDEF 5.18
Belediye etkinlik ve tanıtım materyallerinin kurumsal imaj doğrultusunda tamamlanması ve yayınlanması
İNCELE
HEDEF 5.19
Zamanın ruhuna hitap eden, olumlu kurum imajını görsel , yazılı tanıtım ve haberlerle pekiştirecek nitelikli personel yetiştirmek
İNCELE
HEDEF 5.20
Kurum çalışanlarına yönelik etkin ve verimli sosyal aktivitelerin düzenlenmesi
İNCELE
HEDEF 5.21
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve personelin gelişiminin devamlılığını sağlayabilmek için 2020 2024 yılları arasında Hizmet içi Eğitim Seminerlerinin düzenlenmesi.
İNCELE
HEDEF 5.22
Belediye etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi
İNCELE
HEDEF 5.23
İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
İNCELE
HEDEF 5.24
Kurumu ileriye taşıyacak Güçlü Mali Yapı oluşturmak ve Oluşturulan mali yapının Sürekliliğini Sağlayacak Faaliyetleri Yürütmek.
İNCELE
HEDEF 5.25
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, taşınırları ilgililere teslim etmek, taşınır yönetim hesap cetvellerini hazırlamak, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
İNCELE
HEDEF 5.26
Büyükçekmece halkına, meydana gelebilecek doğal afetler konusunda eğitim vermek, bilgilendirmek ve olası bir afet durumunda hazırlıklı olabilmek için araç, gereç ve diğer ihtiyaçları hazır hale getirmek.
İNCELE