Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Tarihi mirasına önem veren ve koruyan bir belediye olmak

HEDEF 6.1


Kentsel sit alanı içinde bulunan tarihi sokakların sağlıklaştırılması ile tescilli binaların bakım onarım çalışmalarının yapılarak, tarihi kültürümüze kazanımlarını sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
  • Kültürel ve sanatsal değerlerin tahrip edilmesi
  • Doğal afetler

Maliyet Tahmini
9.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Kültürel varlıkların yok olma tehlikesi
  • Kültürel ve sanatsal değerlere yeterli önemin verilmemesi
  • Doğal afetler

İhtiyaçlar
  • Kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması
  • Tarihi kültürümüze gerekli önemin verilmesi ve sahip çıkılması
  • Kültürel ve sanatsal değerlerimize olan bilincin artırılması
PERFORMANS 6.1.1
Kültür varlıklarının korunması amaçlı yapılan restorasyon, rölöve, restitüsyon vb. çalışmaları sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
Geleneksel el sanatlarının yaşatılması kapsamında yapılan projeleri destekleme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.3
Sokak sağlıklaştırma çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE