Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%59

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.1
Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.2
Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.3
Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.4
Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.5
Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek
İNCELE