Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%48

Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak

HEDEF 3.3


Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü

Riskler
 • Fon sağlanan projelerin sayısının beklenenden fazla olması sebebiyle bütçenin yetersiz kalması
 • İzleme değerlendirmenin karar alma mekanizmalarını etkileyecek şekilde; zamanında, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılamaması
 • Stratejik Plandaki amaç ve hedeflerin etkin yönetilememesi
 • Ölçme değerlendirme araçlarının etkin kullanılamaması sebebiyle belediye performansının ölçülememesi
 • Stratejik plan, faaliyet raporu ve performans göstergesi gibi tüm belediyeyi kapsayan işlerin koordinasyon eksikliği sebebiyle zamanında ve etkin bir biçimde yapılamaması

Maliyet Tahmini
3.759.086,94 ₺
Tespitler
 • Kurumun risklerinin tüm detaylarıyla çıkarılmamış olması
 • Yönetmeliklerdeki değişikliklerin takibinin sürekli yapılamaması
 • Risklerin azaltılması için gerekli kontrol sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması gerekliliği
 • İç kontrol sisteminin yaygın olarak tanıtılabilmesi için üst yönetimin yöneticileriyle, yöneticilerin de personeli ile periyodik tanıtım, seminer ve toplantıların yeteri kadar gerçekleştirilememesi
 • İç kontrol süreçleriyle görevlendirilen personelin katıldığı eğitimlerden edindiği kazanımları kurum personeline yeterince aktaramaması

İhtiyaçlar
 • Eğitim
 • Koordinasyon ve işbirliği toplantıları ile iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim
 • Risk ve süreç yönetimi yazılım program
PERFORMANS 3.3.1
2022
Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
2022
Kurum risk haritasının çıkarılması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
2022
Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.4
2022
Geliştirilen iş süreci sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE