Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

“Önce insan” anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak

HEDEF 1.1


Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü

Riskler
 • Verilen eğitimlere yeterince katılımcı sağlanamaması
 • Personel eğitimi veren kurumun kapasitesinin düşük olması
 • Stajyer istihdamında beklenenden fazla başvuru olması
 • Eğitimlerin yetkin uzmanlar tarafından verilmemesi

Maliyet Tahmini
19.781.759,88 ₺
Tespitler
 • Eğitimlerin kazanımlarının personel tarafından farkındalığının az olması
 • Eğitimlerin kurum dışında yapılması
 • Eğitimlerde personel kazanımının düşük olması
 • Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda katılan personelin özlük haklarında olumlu bir değişiklik olmadığından bu faaliyetlere katılımın düşmesi

İhtiyaçlar
 • Verilen eğitimlerle sağlanacak katkının personel nezdinde farkındalığını artırmak
 • Eğitimlerin konularına göre ilgili Üniversite, STK, TBB, MBB, Halk Eğitim, ve İSMEK gibi kuruluşlar ile işbirliği yapıp olanakları çeşitlendirmek
 • Personelin ilgi alanlarının araştırılması, ilgisizliklerinin kaynağına ulaşılması
 • Mali kaynakların kısıtlı olması sebebiyle verilmek istenen eğitimlerin hepsine erişilememesi
PERFORMANS 1.1.1
2022
Düzenlenen etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
2022
Eğitim verilen personel sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
2022
İstihdam edilen stajyer öğrenci sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE