Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%61

Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

HEDEF 2.2


Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak İstimlak Daire Başkanlığı
 • Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • Zabıta Daire Başkanlığı
 • Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
 • Projeler Daire Başkanlığı

Riskler
 • Belediyelerden alınmış mevcut yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgelerine uygun yapılaşmanın olmayışı,
 • İmar Mevzuatına uygun olmayan yapılaşma, şehirleşme(gecekondu),
 • İmar yönetmeliği, otoparklarla ilgili yönetmeliklerin sık sık güncellenmesinden kaynaklanan, mevzuatın uygulanması hususunda kararsızlıkların, algı farklılıklarının oluşması, yönetmeliklere yapılan vatandaş itirazlarının sonucunda mahkeme kararı ile yürütmenin durdurulması,
 • Kullanılan ulusal programlarının , MAKS işleyişinde ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sebebiyle işleyişin sürekliliğinin sekteye uğraması.
 • Önceki imar planı kararlarından doğan kazanılmış hakların yeni imar planı uygulamasına engel teşkil etmesi
 • Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı kaçak yapılarla ilgili olarak 5216 sayılı 11. Maddesinde belirtilen 3 aylık süreden dolayı ve inşaatı mühürleme yetkisi ilçe belediyesine ait olması sebebiyle inşaata direk müdehale edilememesi ilçe belediyelerin gerekli tedbiri almadığında anılan süre sonunda usulsüz yapının inşaa edilmesi ve müdahale etme imkanın azalması.

Maliyet Tahmini
34.596.365,0 ₺
Tespitler
 • Mülkiyet ve kamulaştırma sorunları nedeni ile imar planlarında donate alanlarının imar mevzuatına uygun düzenlenememesi,
 • Kamulaştırma ve imar uygulamalarından kaynaklanan sorunlar neden ile imar planlarına yönelik alınan mahkeme iptal kararlarının alınması.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halihazırda var olan Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgelerine uygun olmayan işyeri ve tesislerin, Geçiş Yolu İzin Belgesi olmayan işletmelerin tespit edilerek, resmi belge almaları yönünde yaptırımlar uygulanması,
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1. Ve 2. Gayri Sıhhi müessese niteliğinde olan vize almamış, izin belgeleri olmayan işletmelerin tespit edilmesi
 • İlçe belediyelerin yönetmelikler kapsamında uygulamaları gereken hususların takip edilmesi, denetlenmesi ve ilgili konu hakkında gerekli koordinasyonların sağlanması,
 • Onaylanmış yönetmeliklerin uygulaması hakkında davalar açılarak yürütmenin durdurulması, ayrıca yürütmeye yönelik görüş ve yorum farklılıklarının olması.

İhtiyaçlar
 • İmar planı çalışmalarının bütüncül bir anlayışla yürütülebilmesi için ilgili kurum-kuruluşların görüşleri ile birlikte plan etki alanında bulunan vatandaşın sürece dahil edilmesi,
 • Imar planlarının kent ölçeğinde ele alınarak kentsel sorunlara bütüncül, sürekliliği olan ve kalıcı çözümler üretilmesi.
 • İlçe belediyeleri ile gerekli koordinenin sağlanarak ruhsata bağlanan projelerin ortak sisteme yüklenmesi
PERFORMANS 2.2.1
2022
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2022
Kabasakal mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2022
İhtiyaç olan ilçelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
2022
1/5000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.5
2022
1/1000 ölçekli sonuçlanan plan değişikliği oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.6
2022
1/50.000 il bütünü çevre düzeni planı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.7
2022
Plan yönetim sisteminin kurulması ve sisteme entegrasyonunun tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.8
2022
Arsa ve arazi düzenlemelerinin kontrol edilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.9
2022
İhtiyaç duyulan alanlarda arsa ve arazi düzenlemesi oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.10
2022
İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır harita yapımı tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.11
2022
İl, ilçe ve mahalle sınırlarının belirlenmesi ile cadde, bulvar, sokak isimlerinin verilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.12
2022
AVM, meyve sebze halleri, otogar, vb. belediyemize bağlı yerlerin numarataj işlemlerinin tamamlama oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.13
2022
Belediyemize karşı açılan imar ve kamulaştırma davalarında görüş bildirme ve diğer birimlere teknik destek verme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.14
2022
İlçe belediyeleri, tapu sicil müdürlükleri, kadastro müdürlükleri ve diğer resmi kurumların ilgili birimleri koordinasyon işlemleri tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.15
2022
Yerleşime uygunluk haritası ve sakınım planı doğrultusunda değişiklik yapılan nazım imar planı sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.16
2022
Maddi hasarsız tamamlanan yıkım oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.17
2022
Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.18
2022
Kamulaştırılan binaların yıkımlarının gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.19
2022
1. ve 2. sınıf gayrisıhhi müesseselerin kapasite sınıflarının yükseltilmesi hususundaki taleplerin imar açısından değerlendirilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.20
2022
Geçiş yolu belgesinin düzenlenmesi aşamasında akaryakıt istasyonlarının imar mevzuatına uygunluk denetiminin yapılma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.21
2022
Yetki alanımız kapsamındakiyapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenlenme taleplerinin karşılanma oranı (maks programında) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.22
2022
İmar mevzuatı ile ilgili yönetmeliklerin revize edilmesi ve ilçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.23
2022
Karayolları kenarında bulunan geçiş yolu izin belgesi düzenlenme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE