Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 11

%87

Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

HEDEF 11.3


Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını etkin ve hızlı bir şekilde sağlamak


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Bölge İstişare Toplantılarında, belediyenin tedarik yönetiminin geliştirilmesine yönelik öneriler alınmıştır. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması konusuna değinilmiştir.
İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Kurumun, tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrişatı ve temizlik malzemelerinin alım ve dağıtımının yapılması.
Harcama yetkisi uhdesinde kalmak koşuluyla diğer daire başkanlıklarına ait satın alma işlemlerinin yürütülmesi.
Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ihtiyacı olan araç kiralama hizmet alım işinin sekteye uğramadan yürütülmesi. Buna ilişkin ihale süreci ile hak edişlerin takibinin yapılması.
Birimlere ait tüm resmi araçların trafik sigortalarının tek elden zamanında temininin sağlanmasına yönelik ihale ve hak ediş ödeme takibinin yapılması.
Harcama yetkisi ilgili daire başkanlığı uhdesinde kalmak şartıyla diğer birimlerden gelen; mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işlerine dair satın alma iş ve işlemlerine yönelik ihale sürecinin sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanması.
Birimlere ait hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ihtiyaçlarının tek elden ödeme ve abonelik iş ve işlemlerinin yapılması.