Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.9


Kent genelinde zabıta denetim ve kontrol hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yürütmek


Sorumlu birim
Zabıta Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler

Maliyet Tahmini
170.834.225,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, bölge istişare toplantılarından gelen öneriler doğrultusunda tespit edilmiştir. Ayrıca PESTLE analizlerinde sosyokültürel alanda güvenlik sorunları bir tehdit unsuru olarak ele alınmıştır.
İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni tarafından alınan kararlara aykırı faaliyette bulunanlar hakkında tutanak tanzim edilmesi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetki ve tasarrufunda bulunan taşınır / taşınmaz mallara zarar verenler hakkında tutanak tanzim edilmesi.
5326 sayılı Kanun’a aykırı faaliyette bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması.
Balıkesir ili hafriyat döküm sahaları haricinde inşaat atığı ve moloz dökümü yapan araçlar hakkında mevzuatın öngördüğü iş ve işlemlerin yapılması.
Semt pazarları ve halin, Hal Kanunu kapsamında ilgili daire başkanlığı tarafından denetlenmesi.
Terminalde yer alan işyerleri, firma ve firma araçları ile çalışanların; Belediyenin emir ve yasaklarına uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesi.
Balıkesir ili mezbaha ve hayvan satış yerleri dışında kesim / satış yapanların engellenmesi.
Gayri sıhhi müesseseler, alışveriş merkezleri ve Belediye yetkisinde bulunan işyerlerinde ruhsat denetimlerinin yapılması.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yerlerde oluşan /oluşacak seyyar satış faaliyetlerine mani olunması; sorumluluk alanlarında yer alan kıyı şeridi/ plajlar ve limanlarda denetimlerinin yapılması.
Hizmetin gerekliliğine uygun olarak, mevzuata uygun bir şekilde zabıta personelinin araç ve donanım ihtiyaçlarının tespit ve tedarik edilmesi.