Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%33

Eskişehir’in yerleşme kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak

HEDEF 3.1


İmar Planlama ve Uygulama Faaliyetlerinin Etkinliği Arttırılacak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • 1. Hukuk Müşavirliği
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Bürokratik süreçlerde aksaklık yaşanması
 • Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
 • Mevzuat değişiklikleri nedeniyle aksaklıklar yaşanması
 • Planlanan projelerin açılan dava sonucunda gerçekleştirilememesi
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
64.989.000,0 ₺
Tespitler
 • Eskişehir’in tek merkezli olması nedeniyle büyümenin belirli yerleşim alanları üzerinde baskı oluşturması
 • Mekânsal planlama sisteminin mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarının izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilmesi, planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması
 • Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekânsal planlarda gerekli değişikliklerin yapılması
 • Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformunun oluşturulması için imar programlarının belirlenen esaslara göre düzenlenmesi
 • Şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması

İhtiyaçlar
 • Mekânsal planlarda ve imar programlarında hızlı kentleşme, kontrolsüz büyüme olgularını dikkate alan ve Eskişehir'in tek merkezlilikten çok merkezliliğe geçmesine olanak sağlayan planlama çalışmaları yapılmalı
 • İmar planlama süreçlerinde afet riskleri ve iklim değişiklikleri dikkate alınmalı
 • Mal ve can güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar, metruk binalar vb. unsurlara yönelik yürütülen çalışmaların etkinliği arttırılmalı
 • Kültür miraslarımızın, toplumun tarih ve estetik bilincini geliştirmesine, turizme katkı sağlamasına yönelik projeler yürütülmeli
PERFORMANS 3.1.1
2022
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması ( ha )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2022
1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının hazırlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
2022
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Plan Değişikliği taleplerinin karşılanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE