Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%52

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.1


Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak


Sorumlu birim
Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk.
 • Kent Estetiği Dairesi. Bşk.
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Riskler
Yasal, ekonomik ve doğal şartlar
Maliyet Tahmini
192.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için projelendirilerek kayıt altına alınması gerekliliği
 • Kentsel sit alanlarında çarpık yapılaşmaların önlenmesi ve sit dokusunun korunmasının sağlanması için imar planı yapılmasının gerekliliği
 • Sit alanlarında turizmin artırılması, kent yaşamının tarihi kent merkezlerinde konforunun sağlanması için bütüncül olarak dizayn edilmesi gerekliliği
 • Tek yapı ölçeğinde restorasyon ve yenileme maliyetlerin yüksek olması ve özel mülkiyette ilan kentsel sit dokusunun korunması, turizme kazandırılması için en hızlı ve ekonomik müdahale gerekliliği
 • Özel mülkiyet olan korunması gerekli kültür varlığı olarak kayıtlı taşınmazların zaman içerisinde mali yetersizlik ve bilinçsiz kullanım nedeniyle restorasyon ve rekonstrüksiyon ihtiyacı mevcuttur.
 • Sit alanlarında turizmin artırılması, kent yaşamının tarihi kent merkezlerinde konforunun sağlanması için bütüncül olarak dizayn edilmesi gerekliliği
 • Tarihi alanlardaki yapılaşmaların dokuya uygun olarak gerçekleşmesi ve sit dokusunun korunması gerekliliği
 • Şahıs veya kurumlara ait tarihi yapıların ve koruma alanlarındaki tescilsiz yapılara müdahalenin kontrol altında yapılması ve yanlış uygulamalardan korunması gerekliliği

İhtiyaçlar
 • Üst yönetimin karar vermesi
 • Profesyonel ekip-ekipman
 • Mali yeterlilik
PERFORMANS 6.1.1
2022
Hazırlanacak Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
2022
Yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.3
2022
Hazırlancak Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme projeleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.4
2022
Hazırlancak Sokak Sağlıklaştırma Projeleri hazırlamak ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.5
2022
Yapılacak Restorasyon Uygulamaları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.6
2022
Yapılacak Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.7
2022
Yapılacak Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Uygulamaları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.8
2022
Düzenlenecek Ruhsat ve İskan Belgeleri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.9
2022
Düzenlenecek Basit Onarım Ön İzin Belgesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.10
2022
Düzenlenecek Basit Onarım Uygunluk Belgesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE