Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 11

%87

Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

HEDEF 11.1


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iştirak ve hissedarı olduğu şirket ve bütçe içi işletmelerin, karlılık ve verimliliklerini arttırmak


Sorumlu birim
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
3.052.550,0 ₺
Tespitler
11. Kalkınma Planında Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmelerinin yapılması politika/tedbiri yer almaktadır. Vatandaş anketlerinde, Kurumsal Kaynak Yönetimi ve Gelişimi konusunda sorun ve beklentilerin ifade edildiği görülmektedir.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 11.1.1
2020
Kaynak Geliştirme Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE