Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.2


Kurum faaliyetleri ve işleyişinin mevzuata uygunluğunu denetlemek


Sorumlu birim
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Şehir kurumları mülakatlarında yasaların ve mevzuatların sık değişmesi hususu hem fırsat hem de tehdit olarak ifade edilmektedir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilmesi ve Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi politika/tedbirleri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.2.1
2020
Denetim Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE