Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%37

Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak

HEDEF 1.1


İnsan odaklı ve yaşanabilir bir kent için çevreye duyarlı planlarla yerleşim alanlarını artırmak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Fen işleri Müdürlüğü

Riskler
 • Üst ölçekli plan değişiklerinin alt ölçekli planı etkilemesi
 • Doğal afetlerin yaşanması
 • Planların yargı yoluyla durdurulması veya iptal edilmesi

Maliyet Tahmini
17.682.000,0 ₺
Tespitler
 • Kentimizin deprem kuşağında kalması
 • Kentin yoğun göç alması
 • Mevcut binalarımızın ortalama yaşının yüksek olması
 • Kaçak yapılaşma eğiliminin varlığı

İhtiyaçlar
 • Kentsel dönüşüm projeleri
 • Nüfus artışının yeni planlanacak alanlara ihtiyaç oluşturması
 • Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi
PERFORMANS 1.1.1
2023
Planlanan alan miktarı ( ha/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
2023
İmar uygulama sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
2023
Hazırlanan proje sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE