Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek

HEDEF 7.1


Kars ilinde bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve yapılaşmayı gerçekleştirmek


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Bütçe yetersizliği, veri yetersizliği
Maliyet Tahmini
2.375.000,0 ₺
Tespitler
  • 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının mahkeme tarafından iptal edilmesi, 1/5000 Uygulama Amaçlı Nazım İmar Planı ve
  • 1/1000 Uygulama Amaçlı Uygulama İmar Planının Mülkiye Müfettişliğince incelemeye alınması, mevzuat konusunda personelin yetersiz olması.

İhtiyaçlar
Kentin var olan yapısal kimliğini bozmamak amacıyla şehir estetiğinin kontrollü imar planı çerçevesinde yürütülmesi.
PERFORMANS 7.1.1
1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun Uygulanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%84
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun Uygulanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.3
Güncellenen Hâlihazır Harita Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.4
Alınan Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.5
Yapılan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE