Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%44

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.3


Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Riskler
  • Gelirin beklenen düzeyde gerçekleşmemesi
  • Harcamaların planlanan düzeyin önüne geçmesi

Maliyet Tahmini
17.361.533,39 ₺
Tespitler
Belediyemizin gelirinin giderini karşılama oranının istenen düzeyde olmaması
İhtiyaçlar
  • Gider kalemlerinin en aza indirilerek harcamaların minimize edilmesi
  • Giderleri karşılayabilecek düzeyde ek gelir kaynaklarının oluşturulması
PERFORMANS 2.3.1
2023
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
2023
Gider bütçesi gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
2023
Gelirin gideri karşılama oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE